Delivery

การจัดส่ง

จัดส่งโดย NIM Express

  • ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักของสินค้า

  •  ขนส่งผ่านบริษัท NIM Express แบบควบคุมอุณหภูมิ 0-9 องศาฯ เพื่อความสดใหม่ของอาหาร

  • สามารถตรวจเช็คสถานะพัสดุได้ตามลิ้งด้านล่าง

  • https://www.nimexpress.com

พื้นที่นอกเหนือการจัดส่ง

*** ข้อมูลจะอัพเดททุก 2 สัปดาห์ เนื่องจากบางพื้นที่ อาจเปิดบริการหรือปิดบริการ

ขึ้นอยู่กับ DC ของทางขนส่งในพื้นที่นั้นๆ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำเภอ ตำบล
50130.2 เชียงใหม่ แม่ออน แม่ทา
50130.2 เชียงใหม่ แม่ออน ทาเหนือ
50150.1 เชียงใหม่ แม่แตง ป่าแป๋
50150.1 เชียงใหม่ แม่แตง เมืองก๋าย
50170.1 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองคอง
50170.1 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองนะ
50190 เชียงใหม่ พร้าว ป่าตุ้ม
50190 เชียงใหม่ พร้าว ป่าไหน่
50190 เชียงใหม่ พร้าว แม่แวน
50190 เชียงใหม่ พร้าว โหล่งขอด
50190 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่
50190 เชียงใหม่ พร้าว แม่ปั๋ง
50190 เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก
50190 เชียงใหม่ พร้าว ทุ่งหลวง
50190 เชียงใหม่ พร้าว น้ำแพร่
50190 เชียงใหม่ พร้าว บ้านโป่ง
50220.1 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง
50220.1 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ
50240 เชียงใหม่ ฮอด หางดง
50240.1 เชียงใหม่ ฮอด นาคอเรือ
50240.1 เชียงใหม่ ฮอด บ่อสลี
50240.1 เชียงใหม่ ฮอด บ่อหลวง
50250 เชียงใหม่ สะเมิง แม่สาบ
50250 เชียงใหม่ สะเมิง ยั้งเมิน
50250 เชียงใหม่ สะเมิง สะเมิงเหนือ
50250 เชียงใหม่ สะเมิง สะเมิงใต้
50250 เชียงใหม่ สะเมิง บ่อแก้ว
50270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม บ้านทับ
50270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่นาจร
50270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่ศึก
50270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม ช่างเคิ้ง
50270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม ปางหินฝน
50270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม ท่าผา
50270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม กองแขก
50280 เชียงใหม่ แม่อาย บ้านหลวง
50310 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง
50310 เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น
50310 เชียงใหม่ อมก๋อย ม่อนจอง
50310 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน
50310 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง
50310 เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย
50350 เชียงใหม่ เวียงแหง เปียงหลวง
50350 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง
50350 เชียงใหม่ เวียงแหง แสนไห
58130.1 เชียงใหม่ แม่แจ่ม แจ่มหลวง
58130.1 เชียงใหม่ แม่แจ่ม บ้านจันทร์
58130.1 เชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แดด
50160 เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง
50240 เชียงใหม่ ฮอด ฮอด
50240 เชียงใหม่ ฮอด บ้านตาล
50260 เชียงใหม่ ดอยเต่า ดอยเต่า
50260 เชียงใหม่ ดอยเต่า โปงทุ่ง
50260 เชียงใหม่ ดอยเต่า บงตัน
50260 เชียงใหม่ ดอยเต่า มีดกา
50260 เชียงใหม่ ดอยเต่า บ้านแอ่น
50360.1 เชียงใหม่ แม่วาง แม่วิน
51110.1 ลำพูน ลี้ ก้อ
51160 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง
51160 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม
51160 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง บ้านปาง
53110.1 อุตรดิตถ์ น้ำปาด ท่าแฝก
53110.1 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ท่าแฝก
53110.1 อุตรดิตถ์ น้ำปาด น้ำไผ่
53110.1 อุตรดิตถ์ น้ำปาด ห้วยมุ่น
53150.1 อุตรดิตถ์ ท่าปลา นางพญา
53160 อุตรดิตถ์ ฟากท่า บ้านเสี้ยว
53160 อุตรดิตถ์ ฟากท่า สองห้อง
53160 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ฟากท่า
53160 อุตรดิตถ์ ฟากท่า สองคอน
53180 อุตรดิตถ์ บ้านโคก นาขุม
53180 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ่อเบี้ย
53180 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ้านโคก
53180 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ม่วงเจ็ดต้น
55110.1 น่าน เวียงสา ยาบหัวนา
55110.1 น่าน เวียงสา ปงสนุก
55110.1 น่าน เวียงสา น้ำมวบ
55110.1 น่าน เวียงสา แม่ขะนิง
55110.1 น่าน เวียงสา ส้านนาหนองใหม่
55120.1 น่าน ปัว ภูคา
55120.1 น่าน ปัว สกาด
55130.1 น่าน เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่าน
55130.1 น่าน เฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น
55170.1 น่าน แม่จริม น้ำปาย
55170.1 น่าน อำเภอแม่จริม น้ำพาง
55180.1 น่าน อำเภอนาหมื่น ปิงหลวง
55180.1 น่าน อำเภอนาหมื่น เมืองลี
55220 น่าน อำเภอบ่อเกลือ ดงพญา
55220 น่าน อำเภอบ่อเกลือ ภูฟ้า
55220 น่าน อำเภอบ่อเกลือ บ่อเกลือใต้
55220 น่าน อำเภอบ่อเกลือ บ่อเกลือเหนือ
56110 พะเยา เชียงคำ ร่มเย็น
56110 พะเยา ภูซาง ทุ่งกล้วย
56110.2 พะเยา เชียงคำ อ่างทอง
56110.2 พะเยา เชียงคำ แม่ลาว
56110.3 พะเยา ภูซาง เชียงแรง
56140.1 พะเยา ปง ผาช้างน้อย
56140.1 พะเยา ปง ขุนควร
56150.1 พะเยา จุน หงส์หิน
56160 พะเยา อำเภอเชียงม่วน เชียงม่วน
56160.1 พะเยา อำเภอเชียงม่วน บ้านมาง
56160.1 พะเยา อำเภอเชียงม่วน สระ
57000 เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมภู
57110.3 เชียงราย แม่จัน ป่าตึง
57140.1 เชียงราย เชียงของ ริมโขง
57160.1 เชียงราย เทิง ตับเต่า
57180 เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ
57180.1 เชียงราย แม่สรวย วาวี
57310 เชียงราย เวียงแก่น ม่วงยาย
57310 เชียงราย เวียงแก่น หล่ายงาว
57310 เชียงราย เวียงแก่น ท่าข้าม
57310.1 เชียงราย เวียงแก่น ปอ
58000.1 แม่ฮ่องสอน เมือง ห้วยโป่ง
58000.1 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน หมอกจำแป่
58000.1 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง
58110 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม
58110 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ
58110 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ
58110 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง
58110 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง
58110.1 แม่ฮ่องสอน สบเมย กองก๋อย
58110.1 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด
58110.1 แม่ฮ่องสอน สบเมย ป่าโป่ง
58110.1 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สามแลบ
58110.1 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย
58110.2 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่คะตวน
58110.3 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋
58110.3 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เสาหิน
58120 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย สันติคีรี
58120 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
58120 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง
58120 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ท่าผาปุ้ม
58120.1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม
58120.1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่นาจาง
58120.1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย
58120.1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่โถ
58130 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้
58130 แม่ฮ่องสอน ปาย แม่นาเติง
58130 แม่ฮ่องสอน ปาย แม่ฮี้
58130 แม่ฮ่องสอน ปาย ทุ่งยาว
58130.2 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงเหนือ
58130.2 แม่ฮ่องสอน ปาย โป่งสา
58130.2 แม่ฮ่องสอน ปาย เมืองแปง
58140 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เมืองปอน
58140 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม ขุนยวม
58140.1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่กิ๊
58140.1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่เงา
58140.1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ
58140.1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย
58150 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบป่อง
58150 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด
58150 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า นาปู่ป้อม
58150 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า
50110.1 เชียงใหม่ ฝาง ม่อนปิน
50280 เชียงใหม่ แม่อาย แม่สาว
50280 เชียงใหม่ แม่อาย ท่าตอน
50280.1 เชียงใหม่ แม่อาย แม่นาวาง
50280.1 เชียงใหม่ แม่อาย สันต้นหมื้อ
61140 อุทัยธานี บ้านไร่ แก่นมะกรูด
63140 ตาก แม่ระมาด ขะเนจื่อ
63140 ตาก แม่ระมาด สามหมื่น
63140.1 ตาก แม่ระมาด แม่ตื่น
63150 ตาก ท่าสองยาง แม่วะหลวง
63150 ตาก ท่าสองยาง ท่าสองยาง
63150 ตาก ท่าสองยาง แม่ด้าน
63150 ตาก ท่าสองยาง แม่อุสุ
63150 ตาก ท่าสองยาง แม่หละ
63150 ตาก ท่าสองยาง แม่สอง
63160.1 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์
63170 ตาก อุ้มผาง แม่จัน
63170 ตาก อุ้มผาง แม่กลอง
63170 ตาก อุ้มผาง แม่ละมุ้ง
63170 ตาก อุ้มผาง โมโกร
63170 ตาก อุ้มผาง หนองหลวง
63170 ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แม่สิน
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แม่สำ
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ป่างิ้ว
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านตึก
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ดงคู่
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง
64130 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สารจิตร
64180 สุโขทัย ศรีนคร ศรีนคร
64180 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ
64180 สุโขทัย ศรีนคร คลองมะพลับ
64180 สุโขทัย ศรีนคร หนองบัว
64180 สุโขทัย ศรีนคร น้ำขุม
64190 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ท่าชัย
64190 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
65120 พิษณุโลก นครไทย นาบัว
65120 พิษณุโลก นครไทย บ่อโพธิ์
65120 พิษณุโลก นครไทย เนินเพิ่ม
65120 พิษณุโลก นครไทย นครชุม
65120.1 พิษณุโลก นครไทย น้ำกุ่ม
65170 พิษณุโลก ชาติตระการ บ่อภาค
67110.1 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปากช่อง
67120.1 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า บ้านเนิน
67120.1 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า วังบาล
67120.1 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า ตาดกลอย
67120.1 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า ศิลา
67140.1 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าด้วง
67260 เพชรบูรณ์ น้ำหนาว หลักด่าน
67260 เพชรบูรณ์ น้ำหนาว น้ำหนาว
67260 เพชรบูรณ์ น้ำหนาว วังกวาง
67260 เพชรบูรณ์ น้ำหนาว โคกมน
67280 เพชรบูรณ์ เขาค้อ เข็กน้อย
57110.1 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก
57110.1 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน
57240.1 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
57240.2 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย
38000.2 นครพนม บุ่งคล้า โคกกว้าง
38000.1 นครพนม บุ่งคล้า บุ่งคล้า
38000.1 นครพนม บุ่งคล้า หนองเดิ๋น
38150 นครพนม เซกา น้ำจั้น
38150 นครพนม เซกา บ้านต้อง
38150 นครพนม เซกา ป่งไฮ
38150 นครพนม เซกา ซาง
38150 นครพนม เซกา หนองทุ่ม
38150 นครพนม เซกา เซกา
38150 นครพนม เซกา ท่าสะอาด
38150 นครพนม เซกา ท่ากกแดง
38150 นครพนม เซกา โสกก่าม
38220 บึงกาฬ บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง
38220 บึงกาฬ บึงโขงหลง บึงโขงหลง
38220 บึงกาฬ บึงโขงหลง ท่าดอกคำ
38220 บึงกาฬ บึงโขงหลง ดงบัง
23000.1 ตราด เกาะกูด เกาะหมาก
23000.1 ตราด เกาะกูด เกาะกูด
23110 ตราด คลองใหญ่ หาดเล็ก
23170 ตราด เกาะช้าง เกาะช้าง
23170 ตราด เกาะช้าง เกาะช้างใต้
23170.1 ตราด เกาะช้าง คลองสน
20120 ชลบุรี เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์
76160 ชะอำ หนองหญ้าปล้อง ท่าตะคร้อ
76160 ชะอำ หนองหญ้าปล้อง ยางน้ำกลัดเหนือ
76160 ชะอำ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
76160 ชะอำ หนองหญ้าปล้อง ยางน้ำกลัดใต้
76170 ชะอำ แก่งกระจาน พุสวรรค์
76170 ชะอำ แก่งกระจาน วังจันทร์
76170 ชะอำ แก่งกระจาน แก่งกระจาน
76170.1 ชะอำ แก่งกระจาน ห้วยแม่เพรียง
76170.1 ชะอำ แก่งกระจาน สองพี่น้อง
76170.2 ชะอำ แก่งกระจาน ป่าเด็ง
77110.1 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ห้วยสัตว์ใหญ่
77110.1 ชะอำ หัวหิน บึงนคร
82000.1 พังงา เมืองพังงา เกาะปันหยี
82160 พังงา เกาะยาว เกาะยาวใหญ่
82160 พังงา เกาะยาว เกาะยาวน้อย
82190 พังงา ตะกั่วป่า เกาะคอเขา
83000.1 พังงา เกาะยาว พรุใน
83100 ภูเก็ต เมือง กะรน
83110 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล
83120 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้
83150 ภูเก็ต กะทู้ กมลา
84140 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ตลิ่งงาม
84140 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หน้าเมือง
84140 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ลิปะน้อย
84140 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง
84170.1 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คลองพา
84250 สุราษฎร์ธานี พนม พลูเถื่อน
84250 สุราษฎร์ธานี พนม คลองศก
84250 สุราษฎร์ธานี พนม คลองชะอุ่น
84280 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
84280 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะพะงัน
84310 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
84320 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
84330 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย แม่น้ำ
84360 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
85000 ระนอง เมืองระนอง เกาะพยาม
85000 ระนอง เมือง ราชกรูด
85000 ระนอง เมือง หาดส้มแป้น
85110 ระนอง กระบุรี น้ำจืด
85110 ระนอง กระบุรี ปากจั่น
85110 ระนอง กระบุรี ลำเลียง
85110 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร.
85110 ระนอง กระบุรี บางใหญ่
85110 ระนอง กระบุรี น้ำจืดน้อย
85110 ระนอง กระบุรี มะมุ
85120 ระนอง กะเปอร์ บางหิน
85120 ระนอง กะเปอร์ ม่วงกลาง
85120 ระนอง กะเปอร์ เชี่ยวเหลียง
85120 ระนอง กะเปอร์ กะเปอร์
85120.1 ระนอง สุขสำราญ นาคา
85120.1 ระนอง สุขสำราญ กำพวน
85120.2 ระนอง กะเปอร์ บ้านนา
85130 ระนอง ละอุ่น บางพระใต้
85130 ระนอง เมือง ทรายแดง
85130 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นเหนือ
85130 ระนอง ละอุ่น ละอุ่นใต้
85130 ระนอง ละอุ่น บางพระเหนือ
85130.1 ระนอง ละอุ่น ในวงเหนือ
85130.1 ระนอง ละอุ่น ในวงใต้
85130.1 ระนอง ละอุ่น บางแก้ว
86130.1 ชุมพร สวี ครน
86140 ชุมพร ท่าแซะ หงษ์เจริญ
86140 ชุมพร ท่าแซะ คุริง
86170 ชุมพร ละแม สวนแตง
86170 ชุมพร ละแม ทุ่งหลวง
86170.1 ชุมพร ละแม ละแม
86170.1 ชุมพร ละแม ทุ่งคาวัด
86180 ชุมพร พะโต๊ะ ปากทรง
86180 ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ
86180.1 ชุมพร พะโต๊ะ พระรักษ์
86180.1 ชุมพร พะโต๊ะ ปังหวาน
86190 ชุมพร ท่าแซะ หินแก้ว
86190 ชุมพร เมือง วังไผ่
86190.1 ชุมพร ท่าแซะ รับร่อ
86210 ชุมพร ปะทิว ปากคลอง
86220.1 ชุมพร ทุ่งตะโก ช่องไม้แก้ว
81000 กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์
81120.2 กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง
81120.2 กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง
81150 กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย
81150 กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
81150 กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
90210 สงขลา สะบ้าย้อย คูหา
90210 สงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
90210.1 สงขลา สะบ้าย้อย เปียน
90210.1 สงขลา สะบ้าย้อย บ้านโหนด
90210.1 สงขลา สะบ้าย้อย จะแหน
90210.1 สงขลา สะบ้าย้อย ทุ่งพอ
94110 ปัตตานี สายบุรี เตราะบอน
94110 ปัตตานี สายบุรี กะดุนง
94110 ปัตตานี สายบุรี มะนังดาลำ
94110 ปัตตานี สายบุรี บือเระ
94110 ปัตตานี สายบุรี ปะเสยะวอ
94110 ปัตตานี สายบุรี แป้น
94110 ปัตตานี สายบุรี ละหาร
94110 ปัตตานี สายบุรี ตะบิ้ง
94110 ปัตตานี สายบุรี ตะลุปัน
94110 ปัตตานี สายบุรี บางเก่า
94130 ปัตตานี ปะนาเระ บ้านน้ำบ่อ
94130 ปัตตานี ปะนาเระ ปะนาเระ
94130 ปัตตานี ปะนาเระ พ่อมิ่ง
94130 ปัตตานี ปะนาเระ คอกกระบือ
94130 ปัตตานี ปะนาเระ ท่าข้าม
94130 ปัตตานี ปะนาเระ ท่าน้ำ
94130 ปัตตานี ปะนาเระ บ้านกลาง
94130 ปัตตานี ปะนาเระ บ้านนอก
94140 ปัตตานี ทุ่งยางแดง น้ำดำ
94140 ปัตตานี ทุ่งยางแดง พิเทน
94140 ปัตตานี ทุ่งยางแดง ปากู
94140 ปัตตานี ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา
94140.1 ปัตตานี มายอ เกาะจัน
94140.1 ปัตตานี มายอ สาคอใต้
94140.1 ปัตตานี มายอ กระเสาะ
94140.1 ปัตตานี มายอ ถนน
94140.1 ปัตตานี มายอ ปะโด
94140.1 ปัตตานี มายอ ตรัง
94140.1 ปัตตานี มายอ ลุโบะยิไร
94140.1 ปัตตานี มายอ มายอ
94140.1 ปัตตานี มายอ สะกำ
94140.1 ปัตตานี มายอ สาคอบน
94140.1 ปัตตานี มายอ ปานัน
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง หนองแรต
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง สาบัน
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง แหลมโพธิ์
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ตันหยงตาลอ
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง จะรัง
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ตอหลัง
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ตะโละ
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ตะโละกาโปร์
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ตาแกะ
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ตาลีอายร์
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง บางปู
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ปิยามุมัง
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ปุลากง
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง มะนังยอ
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ยามู
94150 ปัตตานี ยะหริ่ง ราตาปันยัง
94160.1 ปัตตานี ยะรัง ปิตุมุดี
94180 ปัตตานี แม่ลาน แม่ลาน
94180 ปัตตานี แม่ลาน ม่วงเตี้ย
94180 ปัตตานี แม่ลาน ป่าไร่
94190 ปัตตานี ยะหริ่ง บาโลย
94190 ปัตตานี สายบุรี ทุ่งคล้า
94190 ปัตตานี ปะนาเระ ดอน
94190 ปัตตานี มายอ ลางา
94190 ปัตตานี ปะนาเระ ควน
94190 ปัตตานี มายอ กระหวะ
94190 ปัตตานี ยะหริ่ง ตันหยงจึงงา
94220 ปัตตานี ไม้แก่น ไทรทอง
94220 ปัตตานี ไม้แก่น ตะโละไกรทอง
94220 ปัตตานี ไม้แก่น ไม้แก่น
94220 ปัตตานี ไม้แก่น คอนทราย
94230 ปัตตานี กะพ้อ ปล่องหาย
94230 ปัตตานี กะพ้อ กะรุบี
94230 ปัตตานี กะพ้อ ตะโละดือรามัน
95000 ยะลา เมืองยะลา ตาเซะ
95000 ยะลา เมืองยะลา บันนังสาเรง
95000.1 ยะลา กรงปินัง ปุโรง
95000.1 ยะลา กรงปินัง ห้วยกระทิง
95000.1 ยะลา กรงปินัง สะเอะ
95000.1 ยะลา กรงปินัง กรงปินัง
95110 ยะลา เบตง เบตง
95110.1 ยะลา เบตง ยะรม
95110.1 ยะลา เบตง อัยเยอร์เวง
95110.1 ยะลา เบตง ธารน้ำทิพย์
95110.1 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ
95120 ยะลา กาบัง กาบัง
95120 ยะลา กาบัง บาละ
95120.1 ยะลา ยะหา ยะหา
95120.2 ยะลา ยะหา ปะแต
95120.2 ยะลา ยะหา ละแอ
95120.2 ยะลา ยะหา บาโร๊ะ
95120.2 ยะลา ยะหา บาโงยชิแน
95120.2 ยะลา ยะหา ตาชี
95120.2 ยะลา ยะหา กาตอง
95130 ยะลา บันนังสตา บันนังสตา
95130.1 ยะลา บันนังสตา ตาเนาะปูเต๊ะ
95130.1 ยะลา บันนังสตา เขื่อนบางลาง
95130.1 ยะลา บันนังสตา ถ้ำทะลุ
95130.1 ยะลา บันนังสตา บาเจาะ
95130.1 ยะลา บันนังสตา ตลิ่งชัน
95140 ยะลา รามัน บาลอ
95140 ยะลา รามัน บาโงย
95140 ยะลา รามัน กอตอตือร๊ะ
95140 ยะลา รามัน กายูบอเกาะ
95140 ยะลา รามัน กาลอ
95140 ยะลา รามัน กาลูปัง
95140 ยะลา รามัน จะกว๊ะ
95140 ยะลา รามัน ตะโล๊ะหะลอ
95140 ยะลา รามัน ท่าธง
95140 ยะลา รามัน บือมัง
95140 ยะลา รามัน ยะต๊ะ
95140 ยะลา รามัน วังพญา
95140 ยะลา รามัน อาซ่อง
95140 ยะลา รามัน เกะรอ
95140 ยะลา รามัน เนินงาม
95140 ยะลา รามัน โกตาบารุ
95150 ยะลา ธารโต ธารโต
95150 ยะลา ธารโต บ้านแหร
95150 ยะลา ธารโต คีรีเขต
95160 ยะลา เมืองยะลา พร่อน
95170 ยะลา ธารโต แม่หวาด
96000 นราธิวาส เมือง โคกเคียน
96000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส กะลุวอ
96000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส มะนังตายอ
96000 นราธิวาส เมือง ลำภู
96000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางปอ
96000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค
96000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส กะลุวอเหนือ
96110 นราธิวาส ตากใบ โฆษิต
96110 นราธิวาส ตากใบ นานาค
96110 นราธิวาส ตากใบ บางขุนทอง
96110 นราธิวาส ตากใบ พร่อน
96110 นราธิวาส ตากใบ ศาลาใหม่
96110 นราธิวาส ตากใบ ไพรวัน
96110 นราธิวาส ตากใบ เจ๊ะเห
96110 นราธิวาส ตากใบ เกาะสะท้อน
96120 นราธิวาส สุไหงโกลก สุไหงโกลก
96120 นราธิวาส สุไหงโกลก ปาเสมัส
96120.1 นราธิวาส สุไหงโกลก มูโนะ
96120.1 นราธิวาส สุไหงโกลก ปูโยะ
96130 นราธิวาส ระแงะ เฉลิม
96130 นราธิวาส ระแงะ กาลิชา
96130 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงมัส
96130 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงลิมอ
96130 นราธิวาส ระแงะ บาโงสะโต
96130 นราธิวาส ระแงะ มะรือโบตะวันตก
96130.1 นราธิวาส เจาะไอร้อง มะรือโบออก
96130.1 นราธิวาส เจาะไอร้อง บูกิต
96130.1 นราธิวาส เจาะไอร้อง จวบ
96140 นราธิวาส สุไหงปาดี ปะลุรู
96140 นราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี
96140 นราธิวาส สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง
96140 นราธิวาส สุไหงปาดี ริโก๋
96140 นราธิวาส สุไหงปาดี สากอ
96140 นราธิวาส สุไหงปาดี กาวะ
96150 นราธิวาส รือเสาะ เรียง
96150 นราธิวาส รือเสาะ สามัคคี
96150 นราธิวาส รือเสาะ สาวอ
96150 นราธิวาส รือเสาะ สุวารี
96150 นราธิวาส รือเสาะ ลาโละ
96150 นราธิวาส รือเสาะ โคกสะตอ
96150 นราธิวาส รือเสาะ บาตง
96150 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะออก
96150 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะ
96160 นราธิวาส แว้ง ฆอเลาะ
96160 นราธิวาส แว้ง แว้ง
96160 นราธิวาส แว้ง กายูคละ
96160 นราธิวาส แว้ง โละจูด
96160 นราธิวาส แว้ง แม่ดง
96160 นราธิวาส แว้ง เอราวัณ
96170 นราธิวาส บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ
96170 นราธิวาส บาเจาะ กาเยาะมาตี
96170 นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ
96170 นราธิวาส บาเจาะ ลุโบะสาวอ
96170 นราธิวาส บาเจาะ บาเระเหนือ
96170 นราธิวาส บาเจาะ บาเระใต้
96180 นราธิวาส ยิ่งอ ลุโบะบายะ
96180 นราธิวาส ยิ่งอ ละหาร
96180 นราธิวาส ยิ่งอ ยี่งอ
96180 นราธิวาส ยิ่งอ ตะปอเยาะ
96180 นราธิวาส ยิ่งอ ลุโบะบือซา
96180 นราธิวาส ยิ่งอ จอเบาะ
96190 นราธิวาส สุคิริน เกียร์
96190 นราธิวาส สุคิริน สุคิริน
96190 นราธิวาส สุคิริน ร่มไทร
96190 นราธิวาส สุคิริน มาโมง
96190.1 นราธิวาส สุคิริน ภูเขาทอง
96210 นราธิวาส ศรีสาคร กาหลง
96210 นราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร
96210 นราธิวาส ศรีสาคร ศรีบรรพต
96210 นราธิวาส ศรีสาคร ตะมะยูง
96210 นราธิวาส ศรีสาคร เชิงคีรี
96210 นราธิวาส ศรีสาคร ซากอ
96220 นราธิวาส จะแนะ จะแนะ
96220 นราธิวาส จะแนะ ดุซงญอ
96220 นราธิวาส จะแนะ ช้างเผือก
96220 นราธิวาส ระแงะ บองอ
96220 นราธิวาส จะแนะ ผดุงมาตร
92110.1 ตรัง กันตัง เกาะลิบง
92120.3 ตรัง ปะเหลียน เกาะสุกร
91110 สตูล ละงู กำแพง
91110 สตูล ละงู ละงู
91110 สตูล ละงู ปากน้ำ
91110 สตูล ละงู น้ำผุด
91110 สตูล ละงู แหลมสน
91110 สตูล ละงู เขาขาว
91120 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า
91120 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง
91120 สตูล ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน
91120 สตูล ทุ่งหว้า ขอนคลาน
91120 สตูล ทุ่งหว้า นาทอน
91130 สตูล มะนัง ปาล์มพัฒนา
91130 สตูล มะนัง นิคมพัฒนา
91150 สตูล ท่าแพ แป-ระ
91150 สตูล ท่าแพ ท่าเรือ
91150 สตูล ท่าแพ ท่าแพ
91150 สตูล ท่าแพ สาคร
71120 กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา
71150 กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค
71150 กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ
71180 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน
71180 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด
71180 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง
71180 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม
71180 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น
71180.1 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก
71180.1 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล
71220 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด
71220 กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล
71220 กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ
71220 กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ
71240 กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล
71240 กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู
71250 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ
71250 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด
71250 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง
71250 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน
71250 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน
72180.1 สุพรรณบุรี ด่านช้าง วังคัน
72180.1 สุพรรณบุรี ด่านช้าง วังยาว
72180.1 สุพรรณบุรี ด่านช้าง นิคมกระเสียว
72180.2 สุพรรณบุรี ด่านช้าง ห้วยขมิ้น
72180.2 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์พระ
71240 กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่
71250 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด
0
    0
    รถเข็นของคุณ
    คุณยังไม่ได้เลือกสินค้ากลับไปยังรายการสินค้า